“Cari coinquilini di questa Terra questa lettera è per tutti noi….”